Allmänna villkor

Inköpscentralen
2023-05-04

§ 1 När dessa villkor träder i kraft
Dessa allmänna villkor reglerar användning av Inköpscentralen, dess tjänster och hemsidor och träder i kraft vid registrering av abonnemang och upphör att gälla när abonnemanget upphör. Förändringar i Inköpscentralens allmänna villkor sker genom uppdatering av denna sida.  

§ 2 Utställare
Inköpscentralen är ett varumärke ägt av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852 – 8326. Sådenäs AB är utställare av dessa Allmänna villkor och ansvarig utgivare är Mats Famer, VD Sådenäs AB, telefon 010 – 10 10 501, mats@sadenas.se eller bolagets adress enligt nedan.

§ 3 Tjänsten, abonnemang och kostnader
Inköpscentralen presenterar inköpsavtal (även benämnt ramavtal och rabattavtal) för varor och tjänster där Inköpscentralen framförhandlat särskilda villkor för köp och leverans.

Inköpscentralens tjänster nyttjas genom att teckna ett abonnemang hos Inköpscentralen. Endast juridisk person kan teckna abonnemang. Aktuell abonnemangsavgift och abonnemangstid framgår på Inköpscentralens hemsidor eller genom annan marknadsföring och information.

§ 4 Fakturavillkor, öppet köp, förnyelse och avslut
Faktura från Inköpscentralen skickas via e-post till den registrerade abonnentens e-postadress. Inköpscentralens fakturor är inte bindande, såvida inte annat tydligt anges. Betalningsvillkor är normalt 10 dagar netto. Sker inte betalning skickas 1 – 2 st. påminnelser och sker därefter inte betalning avregistreras abonnenten utan vidare påföljd. I samband med avregistrering upphör samtidigt vidare access till inköpsavtalen.

Nytecknade abonnemang kan ha öppet köp under olika lång tid. Vid åberopande om Öppet köp återbetalas den erlagda abonnemangsavgiften i sin helhet och oavsett anledning. Åberopande om Öppet köp ska vara Inklöpscentralens kundtjänst till handa via e-post inom angiven tid.

Abonnemang kan avslutas genom att inte erlägga betalning för abonnemangsavgift eller genom att kontakta Inköpscentralens kundtjänst. Förtida uppsägning av abonnemang kan ske genom kontakt med kundtjänst eller via ”Mitt konto”. Återbetalning för ej nyttjad tid återförs inte vid förtida uppsägning.

Vid avregistrerat abonnemang upphör rätten till nyttjande av tjänstens inköpsavtal. Har användare ett pågående abonnemang hos en leverantör fortsätter abonnemanget att gälla fram till dagen för avtalets slut. Vid abonnemang som gäller tills vidare har leverantören rätt att avbryta pågående abonnemang och avisera prisförändring.

§ 5 Att nyttja ett inköpsavtal

För att nyttja tjänstens inköpsavtal ska abonnenten ansöka om kundnummer, ansöka om företagskort eller följa annan instruktion.

För nya abonnenter kan kundnummeransökningar till vissa frekvent nyttjade inköpsavtal ske med automatik. Abonnenten kan avsäga sig att automatisk kundnummeransökan görs i samband med registreringen av nytt abonnemang.

§ 6 Ansvar
Tjänstens inköpsavtal är frivilliga erbjudanden om köp till vissa framförhandlade villkor. Dessa villkor framgår i tjänsten. Övriga villkor för köp och leverans tillhandahålls av leverantören och ingår inte i tjänsten. Det är alltid upp till användaren att självständigt besluta om köp via ett inköpsavtal och det är användarens skyldighet att införskaffa tillräckligt med information från andra källor för att fatta det beslut som passar respektive användare. 

Inköpscentralen ingår inte i det köpeavtal eller juridiska relation som uppstår mellan kund och leverantör när användare nyttjar ett inköpsavtal och genomför ett köp. 

Inköpscentralen tar inte ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter och tjänster. Tjänsten har ett syfte att minska tidsåtgång och undvika besvär i samband med inköp varför tjänsten bland annat har en upphandlings- och urvalsprocess som verkar för, men inte garanterar, detta syfte.

Abonnent kan inte vända skadeståndsanspråk mot Inköpscentralen för avbrott i tjänsten, leverantörers utförande, brister eller skada som uppstått vid nyttjandet av tjänstens inköpsavtal, dess leverantörers produkter och/eller tjänster, eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför Inköpscentralens kontroll och över vilka Inköpscentralen inte kunnat råda såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse.

På detta avtal ska svensk rätt tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande, om inte någon av parterna påkallar att tvisten istället ska avgöras av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.Inköpscentralen
Sådenäs AB
Organisationsnummer: 556852 – 8326
Bolaget innehar F-skattsedel
Telefon 010 10 10 501
E-post info@inkopscentralen.se
Ansvarig utgivare: Inköpscentralen / Sådenäs AB