Allmänna villkor

Inköpscentralen (Sådenäs AB)
2021-03-15

§ 1 När dessa villkor träder i kraft
Dessa allmänna villkor reglerar användning av Inköpscentralen, dess tjänster, funktioner och hemsidor. Allmänna villkor träder i kraft vid registrering av abonnemang och upphör när abonnemangstiden utgått. Förlängs abonnemanget gäller de då vid lag gällande Allmänna villkoren. Ändringar i dessa villkor kan ske med 1 månads varsel och informeras genom notis på Inköpscentralens sida ”Mitt konto”.  

§ 2 Utställare
Inköpscentralen är ett varumärke ägt av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852 – 8326. Sådenäs AB är utställare av dessa Allmänna villkor och juridisk motpart och benämns fortsättningsvis med ”Inköpscentralen”. Bolagskontakt: telefon 010 – 10 10 501, info@inkopscentralen, Sådenäs AB, Box 735, 131 24 Nacka.

§ 3 Tjänsten, abonnemang och kostnader
Inköpscentralen presenterar inköpsavtal (även benämnt ramavtal) för varor och tjänster där Inköpscentralen framförhandlat särskilda villkor för köp och leverans.

Inköpscentralens tjänster nyttjas genom tecknande av abonnemang hos Inköpscentralen. Endast juridisk person kan teckna abonnemang. Aktuell abonnemangsavgift och abonnemangstid framgår på Inköpscentralens hemsidor eller genom annan marknadsföring och information. Samtliga belopp på Inköpscentralens hemsidor och information anges exklusive moms, såvida inte annat anges.

§ 4 Fakturavillkor, öppet köp, förnyelse och avslut
Faktura från Inköpscentralen skickas via e-post till den registrerade abonnentens e-postadress. Inköpscentralens fakturor är inte bindande, såvida inte annat tydligt anges. Betalningsvillkor är normalt 10 dagar netto. Sker inte betalning skickas 1 – 2 st. påminnelser. Sker därefter inte betalning avregistreras abonnenten och access till inköpsavtalen upphör.

Nytecknade abonnemang har öppet köp i 30 dagar, från fakturadatum, med full återbetalningsrätt oavsett anledning. För att nyttja öppet köp och erhålla återbetalning av erlagd avgift kontaktas eller informeras Inköpscentralens kundtjänst via telefon eller e-post senast inom 30 dagar från fakturatillfället. Undantag från rätt till öppet köp kan förekomma och informeras tydligt vid sådant tillfälle.  

Abonnemang avslutas om kund inte själv förlänger abonnemanget. Inför abonnemangsperiodens utgång erhåller abonnenten ett förlängningserbjudande och icke bindande faktura. Vid erlagd avgift är abonnemang förnyat.

Abonnent kan när som helst avsluta abonnemanget på sidan ”Mitt konto” eller genom att meddela kundtjänst eller genom att inte erlägga betalning för en faktura. Vid uppsägning avslutas abonnemanget direkt eller snarast utan dröjsmål. Vid uppsägning återbetalas inte avgift för eventuellt kvarvarande tid fram till ursprungligt abonnemangsslut. Vid upphört abonnemang fråntas rätt att nyttja tjänsten och dess inköpsavtal. Eventuellt pågående abonnemang hos Inköpscentralens inköpsavtal upphör även rätten till dessa att gälla, exempelvis drivmedelskort, fraktavtal, gruppförsäkringar. Det står fritt den tidigare abonnenten att i sådan situation i detta stycke beskrivet att kontakta leverantörer och förhandla individuellt inköpsavtal.

§ 5 Att nyttja ett inköpsavtal

För att nyttja tjänstens inköpsavtal ska abonnenten ansöka om kundnummer, ansöka om företagskort eller följa annan instruktion Inköpscentralen presenterar.

Leverantören gör normalt sedvanlig kreditprövning och har rätt att neka kunden att nyttja leverantören.

För nya abonnenter görs med automatik kundnummeransökningar till vissa frekvent nyttjade inköpsavtal. Det innebär inga skyldigheter eller kostnader för abonnenten att inneha dessa kundnummer. Abonnenten kan avsäga sig att automatisk kundnummeransökan görs eller avsluta tilldelat kundnummer via Inköpscentralens kundtjänst.

§ 6 Ansvar
Det är alltid abonnenten som själv fattar beslut att använda ett inköpsavtal och leverantör. Inköpscentralen tar ingen del i den juridiska affär som uppstår mellan nyttjande/handlande kund och leverantör och Inköpscentralen tar sålunda inget ansvar i denna affärsrelation.

Inköpscentralen tar inget ansvar för leverantörens information, utförande, dess produkter och/eller tjänster. Kund bör därför ta till sig information om leverantören och leverantörens övriga köp- och leveransvillkor före ett köp. Inköpscentralen friskriver sig även för eventuella skrivfel eller informationsfel som kommuniceras på hemsidor, e-post eller andra kanaler där Inköpscentralen eller eventuella samarbetspartners kommunicerar.

Förtida uppsägning kan göras när som helst till Inköpscentralens kundtjänst. Förtida uppsägning med återbetalningsanspråk eller skadeståndsanspråk kan göras till Inköpscentralens kundtjänst. Återbetalning av hel eller del av avgift motsvarande kvarvarande abonnemangsperiod kan ske vid sakliga skäl eller påvisbara skäl att Inköpscentralen inte fullföljt det åtagande abonnent borde anses ha erhållit. Vid händelse av skadeståndsanspråk mot Inköpscentralen förbinder sig abonnenten till ett maximalt sammanlagt skadeståndsbelopp motsvarande fyra gånger den avgift som erlagts för innevarande abonnemangsperiod.

Abonnent har rätt att säga upp pågående avtal och abonnemang hos leverantörer av Inköpscentralens inköpsavtal och rätt att inkomma med skadeståndsanspråk eller andra juridiska ärenden utifrån det avtal som ingåtts mellan kunden och leverantören. Inköpscentralen står utanför sådan affärsrelation och har sålunda inte skyldighet till ansvar, del i ansvar eller skyldighet att företräda kund/abonnent eller leverantör.

Abonnent kan inte vända skadeståndsanspråk mot Inköpscentralen för avbrott i tjänsten, leverantörers utförande, brister eller skada som uppstått vid nyttjandet av tjänstens inköpsavtal, dess leverantörers produkter och/eller tjänster, eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför Inköpscentralens kontroll och över vilka Inköpscentralen inte kunnat råda såsom exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse.

På detta avtal ska svensk rätt tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande, om inte någon av parterna påkallar att tvisten istället ska avgöras av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.Inköpscentralen
Sådenäs AB
Organisationsnummer: 556852 – 8326
Bolaget innehar F-skattsedel
Telefon 010 10 10 501
E-post info@inkopscentralen.se
Ansvarig utgivare: Inköpscentralen / Sådenäs AB